СЪЮЗ НА ВЕСТНИКАРИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
ЗА СВРПИ
На 15.02.2010 в София е учреден "Съюз на вестникарите и разпространителите на печатни издания". Инициатор на създаването е Нова Българска Медийна Група.

Целите на Съюза са да защитава конституционното право на свобода и независимост на българските печатни медии; да защитава правото на българските печатните медии да събират и разпространяват информация; да спомага за издигане качеството на изданията, и за повишаване обективността на публикуваната информация; да издига престижа на печатните издания и да съдейства за увеличаване на общественото доверие към българските печатни медии; да представлява интересите на членовете на СЪЮЗА пред държавните и/или общинските органи, както и пред всички други стопански или нестопански субекти а страната, да спомага и съдейства за решаване на обществени, стопански и/или други въпроси от общо значение за членовете на СЪЮЗА в техен общ интерес, както и да съдейства за решаване на въпроси от общо значение за всички издатели на вестници и печатни издания; да спомага и съдейства за установяване на добросъвестни търговски отношения и взаимно уважение между издателите на вестници и печатни издания, основаващи се на принципа на лоялната конкуренция и свободната стопанска инициатива; да съдейства за предотвратяването на действия и/или търговски практики, които нарушават принципите на честната и лоялна конкуренция между издателите на пазара на печатните медии; да съдейства за повишаване ролята и значението на регионалните издания при формиране на общественото мнение по национални и/или регионални въпроси, както и да съдейства за участието на регионалните издателства при решаването на въпроси от значение за печатните медии в страната; да спомага за ефективно и качествено разпространение на печатните издания, като съдейства за решаване на проблеми от организационен, технологичен и/или друг характер във връзка с разпространението и/или продажбата на печатните издания; да спомага за установяване на коректни и добросъвестни отношения между издателите и разпространителите на вестници и печатни издания, на пазара на печатните медии, като съдейства за предотвратяване на всякакви действия и/или търговски практики толериращи или ограничаващи разпространението на отделни издания; да подпомага обучението на действащи журналисти в издателствата, както и на всички друга служители и/или бъдещи кадри на издателите или на разпространителите на печатни издания, за повишаване на тяхното професионално ниво.

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са: отстоява правата и интересите на членове си пред държавните и общински органи, обществените организации и стопанските субекти, юридическите и физическите лица; установяване на контакти и съдействие за създаване на равнопоставени отношения с държавните органи, обществените организации и другите стопански и нестопански субекти, като за целта организира делови срещи, семинари и/или симпозиуми; организиране на курсове и школи за квалификация и други подобни прояви в страната и чужбина; изработване на предложения и становища във връзка с нормативни актове и/или административни решения, както и във връзка с промени в същите актове и/или решения, отнасящи се до дейността на СЪЮЗА и/или на неговите членове и/или до дейността на печатните медии или разпространителите на печатни издания; създаване на работни групи, съвети и/или други органи, които да указват съдействие и да консултират СЪЮЗА и/или неговите членове, за решаване на конкретни въпроси от дейността на СЪЮЗА, и/или от дейността на неговите членове; организиране на срещи между членовете на СЪЮЗА и съдействие за решаване на всякакви спорни въпроси, възникнали при осъществяваната от членовете дейност; участие в изграждането на други обществени органи или организации на медийния сектор и на други сродни браншови организации; провеждане на срещи и осъществяване на контакти с други сродни организации в страната и чужбина; събиране, обработка и съхраняване на всякаква юридическа, икономическа, техническа и друга информация във връзка с дейността на членовете на СЪЮЗА и/или във връзка с дейността на печатни медии или на разпространителите на печатни издания; информиране членовете на СЪЮЗА за публичното поставяне или обсъждане на всякакви въпроси от значение за осъществяваната от тях дейност, или от значение за медийния сектор, като взема участие в обсъждането на същите и изразява становища, извършва и други законни дейности и използва други законни средства свързани с постигането на целите. Сдружението не се ограничава със срок.

Сдружението има следния предмет на дейност: да подпомага развитието на медийния сектор и да съдейства за повишаване качеството на печатните издания, да съдейства за повишаване ефективността на разпространението на вестниците и печатните издания и за подобряване взаимоотношенията между издателите и разпространителите на печатни издания. Предмет на допълнителната стопанска дейност могат да бъдат : изработване, публикуване, разпространение и продажба на рекламни и други печатни материали, спомагащи за постигане целите на СЪЮЗА.
Управителен съвет
Председател

Делян Славчев Пеевски
Заместник Председатели

Мартин Радославов Златков

Яне Йорданов Янев


Членове на УС

Николай Василев Томов

Никола Илиев Динков

Галентин Кирилов Влахов

Васил Василев Захариев

Цветан Ангелов Ангелов

Владимир Колев Гергински