СЪЮЗ НА ВЕСТНИКАРИТЕ И РАЗПРОСТРАНИТЕЛИТЕ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ
ДЕЙНОСТИ
Дейността на СЪЮЗА е да подпомага развитието на медийния сектор и да съдейства за повишаване качеството на печатните издания, да съдейства за повишаване ефективността на разпространението на вестниците и печатните издания и за подобряване взаимоотношенията между издателите и разпространителите на печатни издания.

Основните цели на СЪЮЗА са:
1. да защитава конституционното право на свобода и независимост на българските печатни медии;
2. да защитава правото на българските печатните медии да събират и разпространяват информация, и да спомага за издигане качеството на изданията и за повишаване обективността на публикуваната информация;
3. да издига престижа на печатните издания и да съдейства за увеличаване на общественото доверие към българските печатни медии;
4. да представлява интересите на членовете на СЪЮЗА пред държавните и/или общинските органи, както и пред всички други стопански или нестопански субекти в страната,
5. да спомага и съдейства за решаване на обществени, стопански и/или други въпроси от общо значение за членовете на СЪЮЗА, в техен общ интерес, както и да съдейства за решаване на въпроси от общо значение за всички издатели на вестници и печатни издания;
6. да спомага и съдейства за установяване на добросъвестни търговски отношения и взаимно уважение между издателите на вестници и печатни издания, основаващи се на принципа на лоялната конкуренция и свободната стопанска инициатива;
7. да съдейства за предотвратяването на действия и/или търговски практики, които нарушават принципите на честната и лоялна конкуренция между издателите на пазара на печатните медии;
8. да съдейства за повишаване ролята и значението на регионалните издания при формиране на общественото мнение по национални и/или регионални въпроси, както и да съдейства за участието на регионалните издателства при решаването на въпроси от значение за печатните медии в страната;
9. да спомага за ефективно и качествено разпространение на печатните издания, като съдейства за решаване на проблеми от организационен, технологичен и/или друг характер във връзка с разпространението и/или продажбата на печатните издания;
10. да спомага за установяване на коректни и добросъвестни отношения между издателите и разпространителите на вестници и печатни издания, на пазара на печатните медии, като съдейства за предотвратяване на всякакви действия и/или търговски практики толериращи или ограничаващи разпространението на отделни издания;
11. да подпомага обучението на действащи журналисти в издателствата, както и на всички други служители и/или бъдещи кадри на издателите или на разпространителите на печатни издания, за повишаване на тяхното професионално ниво.

СВРПИ постига своите цели чрез следните средства и дейности :
1. отстоява правата и общите интереси на своите членове пред държавните и общински органи, обществените организации и стопанските субекти, юридическите и физическите лица;
2. установява контакти и съдейства за създаване на равнопоставени отношения с държавните органи, обществените организации и другите стопански и нестопански субекти, като за целта организира делови срещи, семинари и/или симпозиуми;
3. организира курсове и школи за квалификация и други подобни прояви в страната и чужбина;
4. прави предложения и изработва становища във връзка с нормативни актове и/или административни решения, както и във връзка с промени в същите актове и/или решения, отнасящи се до дейността на СЪЮЗА, и/или на неговите членове, и/или до дейността на печатните медии или разпространителите на печатни издания;
5. създава работни групи, съвети и/или други органи, които да указват съдействие и да консултират СЪЮЗА и/или неговите членове, за решаване на конкретни въпроси от дейността на СЪЮЗА, и/или от дейността на неговите членове;
6. организира срещи между членовете на СЪЮЗА и съдейства за решаване на всякакви спорни въпроси възникнали при осъществяваната от членовете дейност;
7. участва в изграждането на други обществени органи или организации на медийния сектор и на други сродни браншови организации;
8. провежда срещи и осъществява контакти с други сродни организации в страната и чужбина;
9. събира, обработва и съхранява всякаква юридическа, икономическа, техническа и друга информация във връзка с дейността на членовете на СЪЮЗА и/или във връзка с дейността на печатни медии или на разпространителите на печатни издания;
10. информира членовете на СЪЮЗА за публичното поставяне или обсъждане на всякакви въпроси от значение за осъществяваната от тях дейност, или от значение за медийния сектор, като взема участие в обсъждането на същите и изразява становища.